DSB SH 4707 Flintholm Kobenhavn 2013-11-13/ : 140511
DSB SH 4707 Flintholm Kobenhavn 2013-11-13.jpg
DSB SH 4713 Flintholm Kobenhavn 2013-11-13/ : 140511
DSB SH 4713 Flintholm Kobenhavn 2013-11-13.jpg